جستجو برای:

   

7768 آگهی

فروش زمین - کلنگی در عباس آباد - عباس آباد

353 متر، در دست اقدام ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 6,500,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100439
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - تیلورسر

200 متر، مشاع ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 8,500,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100438
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در عباس آباد - عباس آباد

145 متر، در دست اقدام ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100437
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در نوشهر - نوشهر

4000 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 11,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100436
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در نوشهر - نوشهر

4000 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 15,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100435
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در تنکابن - تنکابن

400 متر، قولنامه ای ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 3,200,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100434
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در تنکابن - تنکابن

740 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100433
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در نشتارود - نشتارود

4000 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 600,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100432
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - دانیال

670 متر، مشاع ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100431
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - تازه آباد

273 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 6,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100430
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - سی سرا

608 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 12,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100429
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در چالوس - چالوس

480 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100428
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در تنکابن - تنکابن

250 متر، شورایی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 1,200,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100427
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - اسب چین

450 متر، شش دانگ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100426
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در کلارآباد - کلارآباد

200 متر، در دست اقدام ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 16,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100425
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در کلارآباد - کلارآباد

4130 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100424
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - اسب چین

250 متر، مشخص نشده ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 6,000,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100423
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در چالوس - چالوس

3200 متر، شورایی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100422
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در متل قو - دانیال

700 متر، در دست اقدام ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,500,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100421
تاریخ: 1399/06/25

فروش زمین - کلنگی در نشتارود - نشتارود

620 متر، اوقاف ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 1,500,000
مالک: شعبه ی متلقو
کد ملک: 100420
تاریخ: 1399/06/25

لطفا منتظر بمانید...